ข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด

Dec. 26, 2562 ประกาศผลการพิจารณาทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
Dec. 25, 2562 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์นักศึกษาและสามเณรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มธ. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
Dec. 12, 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคการศึกษาที่ 2)
Nov. 29, 2562 เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุ/สามเณรระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังเรียนใน มธ.” ประจำภาค 2/2562
Nov. 25, 2562 ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม
Nov. 21, 2562 เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) ประจำภาคที่2/2562
Nov. 20, 2562 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ แจ้งผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 และเรียนเชิญร่วมพิธีมอบรางวัล(15 ธ.ค. 62
Nov. 20, 2562 ประกาศสมัครรับทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนบัณฑิต) ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2562
Nov. 13, 2562 ประกาศผลการพิจารณาทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562
Nov. 1, 2562 เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
Oct. 3, 2562 ประกาศสมัครรับทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนบัณฑิต) ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2562
Sept. 27, 2562 ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน 1/2562
Sept. 19, 2562 เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในต่างประเทศและในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
Sept. 19, 2562 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา(ทุนเต็มจำนวน) ประจำภาค 1/2562
Sept. 3, 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคการศึกษาที่ 1)
Aug. 24, 2562 ขอให้หลักสูตรคัดเลือกนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562
Aug. 5, 2562 เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ปีการศึกษา 2562
Aug. 1, 2562 เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) ประจำภาคที่1/2562
July 3, 2562 ทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาเซล 100 ปี ประจำปีการศึกษา 2561
May 23, 2562 ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562
March 21, 2562 เปิดรับสมัครทุนปริญญาเอก มธ. ประจำปีการศึกษา 2562
Feb. 14, 2562 ประกาศผลการพิจารณาทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561
Feb. 14, 2562 เปิดรับพิจาราณารางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
Feb. 7, 2562 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา(ทุนเต็มจำนวน) ประจำภาค 2/2561
Feb. 6, 2562 เปิดรับพิจาราณารางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
Nov. 30, 2561 ขอขยายระยะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
Nov. 13, 2561 เปิดรับสมัครขอรับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
Nov. 11, 2561 ประกาศผลการพิจารณาทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561
Nov. 6, 2561 ประกาศผลพิจารณาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559
Oct. 31, 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561
Oct. 4, 2561 เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในต่างประเทศและในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
Sept. 28, 2561 ประกาศรับสมัครทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนบัณฑิต) ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561
SCITU

ติดต่อ ธรรมศาสตร์


  • ท่าพระจันทร์


    ศูนย์รังสิต


    ศูนย์พัทยา


    ศูนย์ลำปาง

ติดต่อสอบถาม
หมวดบัณฑิตศึกษา ชั้น3 อาหารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
02-5644490 ต่อ 2094


อีเมล์
grad@sci.tu.ac.th


ประเมินเว็ปไซต์
Privacy Terms & Conditions

© 2018 Thammasat University