ข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด

May 11, 2565 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2565
May 10, 2565 ประกาศผลรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 2564 (ทุน ดร. แถบ)
April 22, 2565 ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน 2/2564
April 22, 2565 ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3
March 4, 2565 ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
March 4, 2565 ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3
March 2, 2565 ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปีการศึกษาที่ 2565
Feb. 17, 2565 แจ้งผลการพิจารณารางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิพม์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1
Feb. 10, 2565 เอกสารเซ็นต์สัญญารับทุนทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Feb. 9, 2565 ประกาศ ผลการพิจารณาทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Feb. 3, 2565 กำหนดการส่งแบบรายงานการปฎิบัติงานทุนผู้ช่วยสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 )
Jan. 20, 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนผู้ช่วยสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Dec. 3, 2564 เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Dec. 1, 2564 ประกาศเปิดรับสมัครทุนปริญญาเอก เพื่อการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2565
Dec. 1, 2564 เปิดสมัครทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
Dec. 1, 2564 เปิดรับสมัครทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565
Nov. 16, 2564 ประกาศเปิดรับวิทยานิพนธ์เพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
Nov. 12, 2564 เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Oct. 15, 2564 เอกสารเซ็นต์สัญญารับทุนทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Oct. 12, 2564 ประกาศ ผลการพิจารณาทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564
Sept. 18, 2564 เอกสารเซ็นต์สัญญารับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา(ทุนเต็มจำนวน) ประจำปีการศึกษา 2564
Sept. 16, 2564 ประกาศผลการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
Sept. 16, 2564 ประกาศผลพิจารณาทุนปริญญาเอก เพื่อการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564
Sept. 15, 2564 เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565
Sept. 15, 2564 เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Sept. 15, 2564 เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565
Sept. 9, 2564 แจ้งผลการพิจารณารางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิพม์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
Sept. 9, 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา(ทุนเต็มจำนวน) ประจำภาค1/2564
Aug. 26, 2564 ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปีการศึกษาที่ 2564 ครั้งที่ 2/2564
Aug. 10, 2564 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2564
Aug. 6, 2564 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนผู้ช่วยสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Aug. 2, 2564 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2564
July 28, 2564 กำหนดการสัมภาษณ์โครงการเพื่อรับทุนร่วมผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง
July 16, 2564 เปิดสมัครทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
July 15, 2564 ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
July 14, 2564 ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6
July 8, 2564 เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
July 7, 2564 ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปีการศึกษาที่ 2564
May 4, 2564 ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ในประเทศ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5
May 4, 2564 ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3
April 9, 2564 โครงการจัดทำนโยบายการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรม
April 7, 2564 ประกาศรายชื่อได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
April 2, 2564 ประกาศ_ผลทุนนำเสนอผลงาน_ในประเทศ_งบ 2564 ครั้งที่ 4
March 11, 2564 เปิดรับวิทยานิพนธ์เพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
March 10, 2564 ประกาศเปิดรับสมัครทุนปริญญาเอก เพื่อการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564
Feb. 10, 2564 ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3
Feb. 10, 2564 ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
Feb. 7, 2564 เปิดรับสมัครรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
Jan. 21, 2564 ประกาศรายชื่อพระภิกษุสงฆ์นักศึกษาและสามเณรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์นักศึกษาและสามเณรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ทุนสำหรับนักศึกษาใหม่)
Jan. 20, 2564 ประกาศผลการพิจารณาทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
Jan. 20, 2564 ผลการพิจารณาทุนผู้ช่วยสอน ปีการศึกษา 2563 (ภาคการศึกษาที่ 2)
Dec. 8, 2563 เปิดรับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2564
Dec. 1, 2563 เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Nov. 27, 2563 เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Nov. 26, 2563 ประกาศสมัครรับทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนบัณฑิต) ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2563
Nov. 23, 2563 เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) ประจำภาคที่2/2563
Nov. 10, 2563 ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1
Nov. 9, 2563 ประกาศผลการพิจารณาทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563
Nov. 9, 2563 แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563
Nov. 3, 2563 เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2563
Oct. 30, 2563 ประกาศผลพิจารณาทุนปริญญาเอก เพื่อการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563
Oct. 2, 2563 ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน 1/2563
Sept. 28, 2563 ประกาศผลการพิจารณารางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
Sept. 28, 2563 ประกาศผลการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
Sept. 25, 2563 คณะฯ ได้กำหนดให้เซ็นต์ สัญญารับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติ และการศึกษา(ทุนเต็มจำนวน) ประจำภาค ๑/๒๕๖๓
Sept. 16, 2563 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติ และการศึกษา(ทุนเต็มจำนวน) ประจำภาค 1/2563
Sept. 16, 2563 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนร่วมผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563
Sept. 11, 2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนปริญญาเอก เพื่อการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563
Sept. 8, 2563 เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในต่างประเทศและในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564
Aug. 31, 2563 ขอให้หลักสูตรคัดเลือกนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีผลการศึกษายอด เยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563
Aug. 19, 2563 ประกาศสมัครรับทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนบัณฑิต) ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563
Aug. 13, 2563 ผลการพิจารณาทุนผู้ช่วยสอน ปีการศึกษา 2563 (ภาคการศึกษาที่ 1)
Aug. 7, 2563 ประกาศเปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2563
July 10, 2563 ประกาศเปิดรับทุน ปริญญาเอก เพื่อการวิจัยประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2)
June 17, 2563 เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) ประจำภาคที่1/2563
May 1, 2563 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ/บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: รอบที่ 1
April 30, 2563 ประกาศขยายเวลาประกาศเปิดรับทุน ปริญญาเอก เพื่อการวิจัยประจำปีการศึกษา 2563
April 28, 2563 ประกาศผลพิจารณาทุนนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในต่างประเทศและในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
April 10, 2563 ประกาศผลการพิจารณารางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1
April 10, 2563 ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ/บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: รอบที่ 1
Feb. 25, 2563 เปิดรับสมัครรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
Feb. 18, 2563 ประกาศเปิดรับทุน ปริญญาเอก เพื่อการวิจัยประจำปีการศึกษา 2563
Feb. 18, 2563 ประกาศเปิดรับวิทยานิพนธ์เพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
Feb. 13, 2563 ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน 2/2562
Feb. 4, 2563 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา(ทุนเต็มจำนวน) ประจำภาค 2/2562
Dec. 26, 2562 ประกาศผลการพิจารณาทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
Dec. 25, 2562 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์นักศึกษาและสามเณรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มธ. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
Dec. 12, 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคการศึกษาที่ 2)
Nov. 29, 2562 เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุ/สามเณรระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังเรียนใน มธ.” ประจำภาค 2/2562
Nov. 25, 2562 ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม
Nov. 21, 2562 เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) ประจำภาคที่2/2562
Nov. 20, 2562 ประกาศสมัครรับทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนบัณฑิต) ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2562
Nov. 20, 2562 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ แจ้งผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 และเรียนเชิญร่วมพิธีมอบรางวัล(15 ธ.ค. 62
Nov. 13, 2562 ประกาศผลการพิจารณาทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562
Nov. 1, 2562 เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
Oct. 3, 2562 ประกาศสมัครรับทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนบัณฑิต) ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2562
Sept. 27, 2562 ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน 1/2562
Sept. 19, 2562 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา(ทุนเต็มจำนวน) ประจำภาค 1/2562
Sept. 19, 2562 เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในต่างประเทศและในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
Sept. 3, 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคการศึกษาที่ 1)
Aug. 24, 2562 ขอให้หลักสูตรคัดเลือกนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562
Aug. 5, 2562 เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ปีการศึกษา 2562
Aug. 1, 2562 เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) ประจำภาคที่1/2562
July 3, 2562 ทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาเซล 100 ปี ประจำปีการศึกษา 2561
May 23, 2562 ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562
March 21, 2562 เปิดรับสมัครทุนปริญญาเอก มธ. ประจำปีการศึกษา 2562
Feb. 14, 2562 เปิดรับพิจาราณารางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
Feb. 14, 2562 ประกาศผลการพิจารณาทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561
Feb. 7, 2562 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา(ทุนเต็มจำนวน) ประจำภาค 2/2561
Feb. 6, 2562 เปิดรับพิจาราณารางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
Nov. 30, 2561 ขอขยายระยะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
Nov. 13, 2561 เปิดรับสมัครขอรับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
Nov. 11, 2561 ประกาศผลการพิจารณาทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561
Nov. 6, 2561 ประกาศผลพิจารณาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559
Oct. 31, 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561
Oct. 4, 2561 เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในต่างประเทศและในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
Sept. 28, 2561 ประกาศรับสมัครทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนบัณฑิต) ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561
SCITU

ติดต่อ ธรรมศาสตร์


  • ท่าพระจันทร์


    ศูนย์รังสิต


    ศูนย์พัทยา


    ศูนย์ลำปาง

ติดต่อสอบถาม
หมวดบัณฑิตศึกษา ชั้น3 อาหารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
02-5644490 ต่อ 2094


อีเมล์
grad@sci.tu.ac.th


ประเมินเว็ปไซต์
Privacy Terms & Conditions

© 2018 Thammasat University