ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน 1/2562

แจ้งเพื่อทราบ
ตามที่ฝ่ายวิชาการได้แจ้งให้นักศึกษาผู้ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคการศึกษาที่ 1) ทราบแล้วนั้น
นักศึกษาต้องส่งรายงานทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคการศึกษาที่ 1) จำนวน 2 รอบต่อภาคการศึกษา
รอบที่ 1 ในระหว่างเดือน สิงหาคม- กันยายน ส่งให้กับบัณฑิตศึกษา ภายใน 4 ตุลาคม นี้ เท่านั้น
รอบที่ 2 ในระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ส่งให้กับบัณฑิตศึกษา ภายใน 17 ธันวาคมนี้ เท่านั้น

Download : ขนตอนการดำเนนการสำหรบผไดรบทนผ.pdf
SCITU

ติดต่อ ธรรมศาสตร์


  • ท่าพระจันทร์


    ศูนย์รังสิต


    ศูนย์พัทยา


    ศูนย์ลำปาง

ติดต่อสอบถาม
หมวดบัณฑิตศึกษา ชั้น3 อาหารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
02-5644490 ต่อ 2094


อีเมล์
grad@sci.tu.ac.th


ประเมินเว็ปไซต์
Privacy Terms & Conditions

© 2018 Thammasat University