ขอขยายระยะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

อ้างถึงบันทึกข้อความ กองบริหารการวิจัยที่ ศธ 0516.56/ว.2666 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่องการขอขยายระยะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การดำเนินงานด้านทุนวิจัยเป็นไปตามระยะเวลาที่เหมาะสม นั้น
หมวดบัณฑิตศึกษา ขอให้สาขาวิชาประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561 นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าวสามารถ ดาวโหลดได้ที่ https://grad.service.sci.tu.ac.th/ ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ส่งเอกสารการสมัครได้ที่หมวดบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครทุน
* แบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด
* CD บันทึกข้อมูลในรูปของ file word จำนวน 1 แผ่น
* ใบอนุมัติด้านจริยธรรมการวิจัย
* ตารางสรุปโครงการวิจัย
* หนังสืออนุมัติหัวข้อการวิจัย/วิทยานิพนธ์จากคณะ 1 ฉบับ

SCITU

ติดต่อ ธรรมศาสตร์


  • ท่าพระจันทร์


    ศูนย์รังสิต


    ศูนย์พัทยา


    ศูนย์ลำปาง

ติดต่อสอบถาม
หมวดบัณฑิตศึกษา ชั้น3 อาหารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
02-5644490 ต่อ 2094


อีเมล์
grad@sci.tu.ac.th


ประเมินเว็ปไซต์
Privacy Terms & Conditions

© 2018 Thammasat University