ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

Jan. 17, 2563 อธิการบดี อนุมัติแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดหลักสูตรในประเด็นเล็กน้อยที่ไม่กระทบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Jan. 3, 2563 ฝ่ายวิชาการ อนุมัติแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดหลักสูตรฯ วทม.สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ/ปรด.สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
Jan. 2, 2563 ขอแจ้งห้องเรียน TU 005 & TU 006 สถาบันภาษา ศูนย์รังสิต ชั้น 3 ภาค 2/2562
Dec. 25, 2562 ฝ่ายวิชาการ มธ. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
Dec. 19, 2562 แต่งตั้งผู้ช่วยงานบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา ประจำปี2562
Dec. 11, 2562 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ_เข้าศึกษา_ภาค 2_2562
Dec. 9, 2562 ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4/2562
Nov. 26, 2562 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
Nov. 26, 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
Nov. 21, 2562 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา
Nov. 19, 2562 รายชื่อนักศึกษาขอโควตารายวิชา TU 005 & TU 006 ภาค 2/2562
Nov. 13, 2562 อนุมัติเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2หลักสูตร
Nov. 1, 2562 แจ้งนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
Nov. 1, 2562 สนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2556
Nov. 1, 2562 สนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2559
Oct. 25, 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Sept. 30, 2562 Thammasat University Graduate Studies RegulationB.E.2561
Sept. 23, 2562 กำหนดการส่งผลสอบไล่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
Sept. 23, 2562 ประกาศ "การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
Sept. 10, 2562 แนวทางบริหารจัดการอ.พิเศษ
Sept. 3, 2562 ประกาศผลภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 3
Aug. 28, 2562 สนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ อนุมัติหลักสูตรมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต
Aug. 20, 2562 ขอส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ช่วงที่ 3/2562
Aug. 19, 2562 ขอรับนักศึกษาเกินจำนวนแผนที่เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2562
Aug. 19, 2562 สนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
Aug. 19, 2562 ขอส่งรายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกได้รับทุนโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าศึกษาศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๕ คน
Aug. 16, 2562 บันทึกมอบอำนาจ ให้คณบดีลงนามประกาศอัตราค่าธรรมเนียม
Aug. 14, 2562 แจ้งผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
Aug. 13, 2562 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๒
July 31, 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
July 26, 2562 ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อขอโควตารายวิชา TU 005 และ TU 006 ภาค 1/2562
July 23, 2562 ขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และสิงแวดล้อม
July 19, 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
July 9, 2562 เปิดสมัครสอบภาษาต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 3
July 8, 2562 แบบสอบถามคุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2560
June 2, 2562 การกำหนดรหัสวิทยานิพนธ์
May 22, 2562 ฝ่ายวิชาการ อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
May 22, 2562 (สำเเนา-ฝ่ายวิชาการ มธ.) สนง.กก.อุดมศึกษา )การอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2556
May 22, 2562 สนง.กก.การอุดมศึกษา เอกสารปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2558
May 2, 2562 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
May 1, 2562 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2562 (รอบ 2)
April 29, 2562 ขอแจ้งการดำเนินงานการขออนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
April 29, 2562 ประกาศ มธ. เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
April 19, 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
March 22, 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562
March 18, 2562 แจ้งรายชื่อผู้ไม่มาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
Jan. 24, 2562 กำหนดการสอบภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ช่วงที่ ๑/๒๕๖๒
Dec. 7, 2561 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2562
Nov. 30, 2561 ผลการสอบภาษาอังกฤษครั้งที่ 4-2561
Nov. 13, 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ภาคการศึกษาที่ 2 /2561
Nov. 7, 2561 ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตาTU 005 และ TU006 ภาค 2/2561
Oct. 31, 2561 เปิดรับสมัครสอบภาษาต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก ช่วงที่ 4/2561
Sept. 24, 2561 รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2561
March 12, 2561 ประกาศผลสอบภาษาภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ช่วงที่ 1/2562
SCITU

ติดต่อ ธรรมศาสตร์


  • ท่าพระจันทร์


    ศูนย์รังสิต


    ศูนย์พัทยา


    ศูนย์ลำปาง

ติดต่อสอบถาม
หมวดบัณฑิตศึกษา ชั้น3 อาหารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
02-5644490 ต่อ 2094


อีเมล์
grad@sci.tu.ac.th


ประเมินเว็ปไซต์
Privacy Terms & Conditions

© 2018 Thammasat University