กำหนดการสอบภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ช่วงที่ ๑/๒๕๖๒

Link : https://docs.google.com/forms/d/1gSuTy4UP1qAKiKbWuX_SwrtNHRQZFbbokLm09ghCOF4/edit
Download : กำหนดการสอบภาษาตางประเทศ_หลกสตรปรชญาดษฎบณฑต_ครงท1-2562.pdf
SCITU

ติดต่อ ธรรมศาสตร์


  • ท่าพระจันทร์


    ศูนย์รังสิต


    ศูนย์พัทยา


    ศูนย์ลำปาง

ติดต่อสอบถาม
หมวดบัณฑิตศึกษา ชั้น3 อาหารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
02-5644490 ต่อ 2094


อีเมล์
grad@sci.tu.ac.th


ประเมินเว็ปไซต์
Privacy Terms & Conditions

© 2018 Thammasat University