เปิดสมัครสอบภาษาต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 3

เปิดสมัครสอบภาษาต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตาม link : https://docs.google.com/forms/d/1gSuTy4UP1qAKiKbWuX_SwrtNHRQZFbbokLm09ghCOF4/edit
การสมัครสอบยังไม่สมบูรณ์จนกว่านักศึกษาจะชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน ๕๐๐ บาท ที่งานการเงิน ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี และส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินมายังอีเมลล์ grad@sci.tu.ac.th ภายในวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ หากเลยกำหนดดังกล่าว หรือไม่ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินมายังอีเมลล์ grad@sci.tu.ac.th จะถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้สมัครสอบ

Link : https://docs.google.com/forms/d/1gSuTy4UP1qAKiKbWuX_SwrtNHRQZFbbokLm09ghCOF4/viewform?edit_requested=true
SCITU

ติดต่อ ธรรมศาสตร์


  • ท่าพระจันทร์


    ศูนย์รังสิต


    ศูนย์พัทยา


    ศูนย์ลำปาง

ติดต่อสอบถาม
หมวดบัณฑิตศึกษา ชั้น3 อาหารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
02-5644490 ต่อ 2094


อีเมล์
grad@sci.tu.ac.th


ประเมินเว็ปไซต์
Privacy Terms & Conditions

© 2018 Thammasat University