สนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ อนุมัติหลักสูตรมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต

สนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ อนุมัติหลักสูตรมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต จำนวน 7 หลักสุตร ดังนี้
1.อว 0224.4/1013 อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยัวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2558
2.อว 0224.4/2365 อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2558
3.อว 0224.4/1020 อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2558
4.อว 0224.4/1018 อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2558
5.อว 0224.4/2990 อนุมัติหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558
6.อว 0224.4/2994 อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2558
7.อว 0224.4/2995 อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พงศ. 2556

Download : หลกสตร.rar
SCITU

ติดต่อ ธรรมศาสตร์


  • ท่าพระจันทร์


    ศูนย์รังสิต


    ศูนย์พัทยา


    ศูนย์ลำปาง

ติดต่อสอบถาม
หมวดบัณฑิตศึกษา ชั้น3 อาหารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
02-5644490 ต่อ 2094


อีเมล์
grad@sci.tu.ac.th


ประเมินเว็ปไซต์
Privacy Terms & Conditions

© 2018 Thammasat University