ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการทุนทั่วไปบัณฑิต ดังนี้
1. โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติโดยมีเงื่อนไข โดยขอให้แจ้งผู้รับทุนดำเนินการดังนี้
1.1 โครงการวิจัยที่ฝ่ายวิจัยฯ พิจารณา และระบุว่ามีความเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย (ทั้งในคนหรือในสัตว์) และความปลอดภัยทางชีวภาพ และผู้รับทุนยังไม่ได้ยื่นโครงการเข้ารับการพิจารณา ให้ยื่นโครงการต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยด่วน และสำเนาเอกสารการยื่นขอรับการพิจารณาให้ฝ่ายวิจัยทราบภายใน 3 มิถุนายน 2562
• กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยเห็นว่าโครงการของตนไม่มีความเกี่ยวข้อง จะต้องแนบเอกสารรับรองจากคณะกรรมการนั้นๆ ที่ได้ระบุข้อความว่าโครงการดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องมายังมหาวิทยาลัยด้วย

1.2 กรณีได้รับการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัย (ทั้งในคนหรือในสัตว์) หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้ผู้รับทุนดำเนินการดังนี้
1.2.1 ให้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการวิจัย ตามแบบเสนอขอรับทุนที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมลงนามกำกับในทุกหน้าของโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด และ CD บันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น
โดยให้
• ทบทวนระยะเวลาในการวิจัยให้ครอบคลุมระยะเวลาที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานโครงการได้ไม่เกิน 2 ปี
• แก้ไขรายการและวงเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรร ซึ่งการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายหมวดต่างๆ จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.2.2 แนบสำเนาหนังสืออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการวิจัยจากคณะ จำนวน 1 ฉบับ
1.2.3 แนบสำเนาใบรับรองด้านจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ฉบับ
1.2.4 กรณีโครงการวิจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อโครงการวิจัย ตามที่ได้รับอนุมัติด้านจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ขอให้คณะ/หน่วยงานจัดทำบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวข้อโครงการวิจัยแนบมาพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยด้วย เพื่อขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำสัญญาฉบับใหม่
1.2.5 เปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ ที่กองคลังกำหนดในชื่อโครงการวิจัย โดยกำหนดให้หัวหน้าโครงการวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย เป็นผู้มีอำนาจเบิกจ่าย และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ เพื่อรับโอนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมเขียนที่อยู่ e-mail ลงบนสำเนาด้วย)
1.2.6 ลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย พร้อมลงนามกำกับในทุกหน้าสัญญา จำนวนโครงการละ 2 ฉบับ

2. โครงการที่อนุมัติและดำเนินการได้ โดยขอให้แจ้งผู้รับทุนดำเนินการดังนี้
2.1 ให้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามแบบเสนอขอรับทุนที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมลงนามกำกับในทุกหน้าของโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด และ CD บันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น โดยให้
• ทบทวนระยะเวลาในการวิจัยให้ครอบคลุมระยะเวลาที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานโครงการได้ไม่เกิน 2 ปี
• แก้ไขรายการและวงเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรร ซึ่งการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายหมวดต่างๆ จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.2 แนบสำเนาหนังสืออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการวิจัยจากคณะ จำนวน 1 ฉบับ
2.3 แนบสำเนาใบรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ฉบับ
2.4 เปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ ที่กองคลังกำหนดในชื่อโครงการวิจัย โดยกำหนดให้หัวหน้าโครงการวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย เป็นผู้มีอำนาจเบิกจ่าย และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ เพื่อรับโอนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมเขียนที่อยู่ e-mail ลงบนสำเนาด้วย)
2.5 ลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย พร้อมลงนามกำกับในทุกหน้าสัญญา จำนวนโครงการละ 2 ฉบับ
นักศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562จำนวน 21 ราย มารับสัญญาทุนที่บัณฑิตศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และส่งสัญญาทุนให้กับบัณฑิตศึกษาภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2562

Download : ประกาศผลการจดสรรงบประมาณสนบสนนการวจยทวไป_ประจำปงบประมาณ_2562.pdf
SCITU

ติดต่อ ธรรมศาสตร์


  • ท่าพระจันทร์


    ศูนย์รังสิต


    ศูนย์พัทยา


    ศูนย์ลำปาง

ติดต่อสอบถาม
หมวดบัณฑิตศึกษา ชั้น3 อาหารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
02-5644490 ต่อ 2094


อีเมล์
grad@sci.tu.ac.th


ประเมินเว็ปไซต์
Privacy Terms & Conditions

© 2018 Thammasat University