ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

Jan. 17, 2563 อธิการบดี อนุมัติแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดหลักสูตรในประเด็นเล็กน้อยที่ไม่กระทบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Jan. 3, 2563 ฝ่ายวิชาการ อนุมัติแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดหลักสูตรฯ วทม.สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ/ปรด.สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
Jan. 2, 2563 ขอแจ้งห้องเรียน TU 005 & TU 006 สถาบันภาษา ศูนย์รังสิต ชั้น 3 ภาค 2/2562

ข่าวทุนการศึกษา (ดูทั้งหมด)

Dec. 26, 2562 ประกาศผลการพิจารณาทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
Dec. 25, 2562 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์นักศึกษาและสามเณรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มธ. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
Dec. 12, 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคการศึกษาที่ 2)
Nov. 29, 2562 เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุ/สามเณรระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังเรียนใน มธ.” ประจำภาค 2/2562
Nov. 25, 2562 ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม
SCITU

ติดต่อ ธรรมศาสตร์


  • ท่าพระจันทร์


    ศูนย์รังสิต


    ศูนย์พัทยา


    ศูนย์ลำปาง

ติดต่อสอบถาม
หมวดบัณฑิตศึกษา ชั้น3 อาหารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
02-5644490 ต่อ 2094


อีเมล์
grad@sci.tu.ac.th


ประเมินเว็ปไซต์
Privacy Terms & Conditions

© 2018 Thammasat University